Jazykové úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky určuje šesť základných úrovní ovládania anglického/cudzieho jazyka – A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

 

My vám ponúkame zjednodušený popis jednotlivých úrovní ako prvý krok pri zisťovaní vašej vlastnej úrovne ovládania anglického jazyka. (Podrobnejšie vysvetlenie obsahu každej z týchto úrovní nájdete na webovej stránke European Language Portfolio.)

 

Úroveň A1 (Breakthrough)

"How old is your sister?“

Rozumiem pomalému jazykovému prejavu so základnou slovnou zásobou týkajúcou sa mňa a mojej rodiny. Viem čítať a tvoriť jednoduché vety a používam základné frázy, pomocou ktorých sa predstavím a podám o sebe a druhých základné informácie.

Úroveň A2 (Waystage)

"I usually play tennis on Monday“

Dokážem hovoriť o jednoduchých každodenných situáciách a rozumiem jednoduchým textom. Neviem ešte plynulo konverzovať. Zvládam základné frázy ohľadom nakupovania, môjho aktuálneho zamestnania či štúdia a o mojom mieste bydliska. Viem napísať krátky list o sebe.

Úroveň B1 (Threshold)

"Have you ever been to Italy?“

Rozumiem hlavným bodom konverzácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávam v práci, škole, voľnom čase či pri cestovaní do zahraničia. Dokážem vytvoriť jednoduchý text na tieto témy. Som schopný hovoriť o svojich skúsenostiach, názoroch a plánoch. Rozumiem zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov.

Úroveň B2 (Vantage)

"He had his portrait painted“

Rozumiem konverzáciám na konkrétne aj abstraktné témy a aj odborným diskusiám. Komunikujem plynulo a spontánne aj s rodenými hovoriacimi. Dokážem vytvoriť podrobný text na rozličné témy, vyjadriť svoj názor a odôvodniť svoje stanovisko. Rozumiem väčšine filmov v spisovnom jazyku a súčasnej umeleckej próze. Moja gramatika a slovná zásoba sú na pokročilej úrovni.

Úroveň C1 (Effective Operational Proficiency)

"She conceded that we had done all we could, but she was still not content.“

Jazyk už dokážem spontánne používať na široké spoločenské, profesijné či akademické účely a rozumiem aj náročným a dlhším textom. Vyjadrujem sa bez zjavného hľadania výrazov. Viem vytvoriť kompozične a výrazovo pestrý text. Rozumiem odborným článkom a rozoznávam rozdiely v štýloch. Moja gramatika a slovná zásoba sú na takej úrovni, že mi umožňujú sústrediť sa na rozdiely medzi hovorovým a spisovným jazykom.

Úroveň C2 (Mastery)

„Mariam wondered if her face might frighten her, but then the baby squealed happily and Mariam knew that a favourable judgment had been passed on her behalf.“ (Khaled Hosseini: A Thousand Splendid Suns)

Aj v zložitých situáciách ľahko a presne rozlišujem medzi rozličnými nuansami významu slov a rozumiem úplne všetkému, čo si vypočujem alebo prečítam. Dokážem zhrnúť informácie, viesť polemiku a podať logické vysvetlenia. Porozumiem aj veľmi rýchlemu prejavu rodeného hovoriaceho. Môj ústny aj písomný prejav je bohatý na zložité gramatické a lexikálne väzby a jemné štylistické odtiene. Bez problémov si prečítam akékoľvek literárne dielo či odborný článok a následne viem napísať zhrnutie alebo recenziu. Dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy.

 

Jednotlivé úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) vypracovala Rada Európy. (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – CEFR). Na Slovensku vydal v r. 2006 Štátny pedagogický ústav dokument pod názvom: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie.

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky bol navrhnutý s cieľom poskytnúť komplexný základ pre vypracovanie jazykových učebných plánov a osnov, dizajn výučby a výukových materiálov a hodnotenie jazykovej spôsobilosti v európskych krajinách. Dnes sa už používa aj na iných kontinentoch a je dostupný v 39 jazykoch.

 

Image courtesy of Mrpolyonymous/ www.flickr.com