City&Guilds certifikáty z anglického jazyka

City & Guilds je britská odborná vzdelávacia organizácia, ktorá pôsobí v UK už viac ako 130 rokov. Organizuje medzinárodné, celosvetovo uznávané skúšky zo všeobecnej a obchodnej angličtiny.

 Skúšky zahŕňajú všetky úrovne (A1-C2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Skúšky môžete na Slovensku absolvovať vo viac ako 25 akreditovaných testovacích centrách. Skúšky majú celoživotnú platnosť.

Skúška má dve vzájomne nezávislé časti, a to písomnú (ESOL) a ústnu (SESOL) skúšku. Písomná skúška obsahuje časti posluch s porozumením, čítanie s porozumením a písanie, ústna skúška preveruje vašu schopnosť komunikovať v angličtine. Po vykonaní každej časti skúšky dostanete príslušný certifikát, pričom vaša dosiahnutá úroveň písomnej a ústnej skúšky nemusí byť rovnaká. Po absolvovaní oboch častí skúšky dostanete diplom. Diplom International ESOL je uznávaný univerzitami, zamestnancami, európskymi vládami a profesijnými asociáciami v mnohých častiach sveta.

 

City & Guilds úrovne pre skúšky International ESOL a SESOL zodpovedajú nasledovným jazykovým úrovniam:

Úrovne Preliminary a Access zodpovedajú úrovniam A1-2.

Úrovne Achiever a Communicator zodpovedajú úrovniam B1-2.

Úrovne Expert a Mastery zodpovedajú úrovniam C1-2.

City & Guilds má oprávnenie vydávať doplnok k certifikátu Europass Certificate Supplement, ktorý môžete využiť ako svoj doklad o znalosti jazyka pri uchádzaní sa o prácu mimo vlastnej krajiny.

 

Image courtesy of Francisco Diez/ www.flickr.com