Špeciálna štátna jazyková skúška - anglický jazyk

 

Špeciálnu ŠJS z anglického jazyka môže vykonať len úspešný absolvent všeobecnej ŠJS alebo jej zodpovedajúcej náhrady. Je možné ju vykonať z odboru prekladateľstvo alebo z odboru tlmočníctvo.

Špeciálna ŠJS zodpovedá jazykovou náročnosťou požiadavkám definovaným v stupni C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.  Kandidát na túto skúšku má preukázať hlboké teoretické a praktické jazykové vedomosti a vysokú úroveň osvojenia anglického jazyka v príslušnom odbore. Tretiemu stupňu náročnosti špeciálnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 945 až 1 120 hodín výučby anglického jayzka v kurzoch jazykovej školy podľa vzdelávacieho programu.

 

Špeciálna štátna jazyková skúška z odboru prekladateľstvo

 

Táto skúška overuje schopnosť kandidáta prekladať náročnejšie všeobecné texty rozličných funkčných štýlov z anglického jazyka do slovenského jazyka a naopak.

Aj táto skúška má písomnú a ústnu časť, pričom ťažisko skúšky je na jej písomnej časti.

V písomnej časti kandidát prekladá súvislý text z anglickej beletrie, náročný všeobecný slovenský text a anglický odborný text. Môže používať slovníky a normatívne príručky.

V ústnej časti skúšky odpovedá aj na otázky z dejín a teórie prekladu a voľne prekladá všeobecný text z anglického jazyka do slovenského. Na prípravu na ústnu skúšku môže použiť slovníky.

 

Špeciálna štátna jazyková skúška z odboru tlmočníctvo

 

Ťažisko špeciálnej štátnej jazykovej skúšky z odboru tlmočníctvo je v jej ústnej časti.

V písomnej časti, ktorá trvá 3 hodiny, sa overuje stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu s dôrazom na znalosť reálií a schopnosť reprodukcie vypočutého anglického textu v slovenskom jazyku a naopak. Ďalej sa overuje schopnosť kandidáta napísať v anglickom jazyku záznam vypočutého textu v slovenskom jazyku a naopak. V druhej úlohe kandidát môže použiť slovníky.

V ústnej časti skúšky sa preveruje kandidátova schopnosť konzekutívne (následne) a simultánne (súbežne) tlmočiť hovorený a reprodukovaný prejav z anglického do slovenského jazyka a tiež schopnosť konzekutívne a simultánne tlmočiť hovorený a reprodukovaný prejav zo slovenského do anglického jazyka. Hodnotí sa aj rozsah vedomostí z teórie tlmočenia a z reálií anglofónnych krajín.