Základná štátna jazyková skúška - anglický jazyk

 

Kandidát na základnú ŠJS musí preukázať, že rozumie hovorenému aj písanému textu a vie sa samostatne písomne aj ústne vyjadrovať o daných témach v rozsahu stupňa náročnosti pre základnú ŠJS (525-600 hodín výučby), čo zodpovedá úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Mal by sa vedieť vyjadrovať k bežným životným situáciám a reagovať na otázky z kultúrneho, politického a hospodárskeho života cieľovej jazykovej oblasti i na Slovensku. Od kandidáta sa vyžaduje aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry podľa sylabu, ktorý mu jazyková škola poskytne.