Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

-bakalársky aj magisterský program, denné a externé štúdium

www.ucm.sk

 

Katolícka
 univerzita
 v 
Ružomberku

Filozofická
 fakult
a

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

-magisterský aj bakalársky program, denné a externé štúdium

www.ku.sk

 

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

-magisterský aj bakalársky program, denné a externé štúdium

www.truni.sk

 

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

-bakalársky a magisterský program, denné štúdium

www.unipo.sk

 

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied

Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

-bakalársky a magisterský program, denné štúdium

www.unipo.sk

 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

-bakalársky aj magisterský program, denné štúdium

www.uniza.sk

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

-bakalársky aj magisterský program, denné a externé štúdium

www.umb.sk

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

-bakalársky a magisterský program, denné štúdium

www.uniba.sk

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

-bakalársky aj magisterský program, denné štúdium

www.uniba.sk

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

-bakalársky aj magisterský program, denné a externé štúdium

www.ukf.sk

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

-magisterský program, denné štúdium

www.upjs.sk

 

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Pedagogická fakulta

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

-bakalársky a magisterský program, denné a externé štúdium

www.selyeuni.sk

 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednopredmetové štúdium)

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

-bakalársky a magisterský program, denné štúdium

www.unipo.sk

 

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied

Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

-bakalársky a magisterský program, denné a externé štúdium

www.unipo.sk

 

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

-bakalársky aj magisterský program, denné a externé štúdium

www.ukf.sk

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

-bakalársky program, denné a externé štúdium

www.uniba.sk