Ako podporiť slabších študentov angličtiny

Ak sa učiteľovi podarí motivačne pracovať aj s tými najslabšími žiakmi v triede, dokáže tým zvýšiť úroveň celej skupiny. Lebo silu reťaze určuje jej najslabší článok.

 

 

 

Aktivity sme rozdelili podľa jednotlivých zručností, na ktoré sa na hodine angličtiny zameriavate.

 

Čítanie

Slabší žiaci potrebujú pri čítaní nielen viac času, ale aj motivačné aktivity, ktoré ich povzbudia pred čítaním nového textu s náročnejšou slovnou zásobou. Vyskúšajte niektoré z nasledujúcich:

 • ťažšiu slovnú zásobu vysvetlite dopredu a nechajte ju napísanú na tabuli. Ak je to možné, použite vizuálne pomôcky

 • text rozdeľte a dajte žiakom možnosť čítať ho po častiach

 • sústreďte ich pozornosť na titulok, obrázky a pod. a tak ich dopredu uveďte do témy, o ktorej budú čítať

 • ak sú za článkom otázky na doplňovanie, dajte im k dispozícii poprehadzované odpovede s niekoľkými extra odpoveďami navyše

 

Počúvanie

Je častokrát frustrujúce aj pre dobrých študentov. Pomôžme im prekonať bariéru a zvýšiť ich sebadôveru pri počúvaní anglických textov.

 • pred prvým posluchom slovnú zásobu dopredu vysvetlite, podľa možnosti s vizuálnymi pomôckami

 • dajte študentom čas, aby si prediskutovali odpovede na otázky k posluchu predtým, ako budú hovoriť pred celou skupinou/triedou

 • umožnite im sledovať prepis textu počas druhého posluchu

 • ak sú za textom otázky na doplňovanie, poskytnite im poprehadzované odpovede s niekoľkými odpoveďami navyše

 

Písanie

 • sloh im opravte predtým, ako ho budú písať načisto

 • ak máte slabšiu skupinu, znížte podľa možnosti limit na počet slov

 • povzbuďte študentov používať slovník

 • ukážte im modelovú slohovú prácu predtým, ako začnú písať

 • vytvorte miešané páry alebo skupiny zo silnejších a slabších študentov

 

Hovorenie

 • dajte študentom dosť času na nacvičenie konverzácie predtým, ako s ňou vystúpia pred celou skupinou/triedou

 • utvorte páry so silnými študentmi, ktorí ich potiahnu

 • povzbuďte ich premyslieť si dialóg a zapísať si ho

 • podľa možnosti sa pri hodnotení sústreďte viac na úsilie študentov

 • vopred precvičte otázky v skupinách

 • vo všeobecnosti potrebujú slabší študenti viac času na počúvanie a premyslenie si odpovede predtým, ako odpovedia na otázku

 

Odporúčame vám aj náš článok o práci s talentovanými žiakmi: Mám v triede jazykový talent

 

Autorka: Jana Banasová

 

Image courtesy of The Liverpool School of English/ https://flic.kr/p/gyjvVt