Anglický jazyk ako lingua franca

alebo Musíme znieť ako rodení hovoriaci?

Na svete je niekoľko sto miliónov ľudí, pre ktorých angličtina nie je materinským jazykom, ale používajú ju ako dorozumievací jazyk - lingua franca.

 

Angličtina ako lingua franca (English as a lingua franca - ELF) teda slúži na komunikáciu medzi ľuďmi s rozdielnym materinským jazykom.

 

Zatiaľ čo v minulosti bola cieľom pri výučbe angličtiny ako cudzieho jazyka (EFL – English as a Foreign Language) štandardná britská výslovnosť (RP – Received Pronunciation) alebo štandardná americká výslovnosť (GA – General American), dnes sa čoraz častejšie požiadavka znieť ako rodený hovoriaci považuje za nerealistický cieľ. Skúsenosti ukazujú, že istá miera cudzieho akcentu ešte nemusí narúšať zrozumiteľnosť prejavu hovoriaceho. V dnešnom globalizujúcom sa svete veľa ľudí používa angličtinu na dorozumievanie v oblasti obchodovania, pri zahraničných štúdiách a pracovných cestách, a to nespomíname oblasť cestovania, športu a trávenia voľného času, ktoré sa dnes často spája s cestovaním po svete. Komunikácia sa tak vo väčšine prípadov odohráva medzi ľuďmi, ktorých materinským jazykom nie je angličtina. Požiadavka byť zrozumiteľný samozrejme pretrváva, ale pre používateľov angličtiny ako lingua franca sú kritériá pre vzájomnú zrozumiteľnosť iné.

 

Robin Walker (autor „Teaching the Pronunciation of ELF") vo svojom článku „Horses for courses“ (www.etprofessional.com) stanovuje tri ciele pre výučbu anglickej výslovnosti.

 

  • 1. cieľ – prízvuk rodeného hovoriaceho
  • 2. cieľ – prejav, ktorý je pre rodeného hovoriaceho zrozumiteľný
  • 3. cieľ – medzinárodná zrozumiteľnosť

 

Pre používateľov angličtiny ako lingua franca (ELF) je prioritná medzinárodná zrozumiteľnosť. Najčastejším mýtom a nedorozumením ohľadne ELF je, že sa mylne zamieňa s bezúčelným akceptovaním chýb v prejave učiaceho sa. Jennifer Jenkins vo svojej knihe „The phonology of English as an International Language“ urobila prehľad tých aspektov výslovnosti, ktoré spôsobujú prekážku v komunikácii v jej multilingválnych triedach a svoj prieskum využila na vytvorenie zoznamu priorít vo výslovnosti ELF. Tento zoznam nazýva jadrom lingua franca - „Lingua Franca Core“ (LFC).

 

Lingua Franca Core sa rozdeľuje na štyri hlavné oblasti, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre dosiahnutie zrozumiteľnosti pri učení anglického jazyka ako lingua franca:

  •  výslovnosť spoluhlások (okrem „th“ a „dark l“) s veľkým dôrazom na aspiráciu (prídych) pri spoluhláskach p, t, k na začiatku slova
  •  dĺžka samohlások a efekt skrátenia samohlásky pred neznelou spoluhláskou (napr. back a bag, pričom samohláska v slove back je kratšia)
  •  dôsledná výslovnosť skupiny spoluhlások na začiatku slova (napr. v slove strong vyslovíme na začiatku /str/ a nie /sr/)
  •  prízvuk vo vete (napr. I LOVE speaking English/ I love SPEAKING English)

 

Na výslovnosti naozaj záleží. Skôr, ako si my učitelia stanovíme vlastný cieľ pri učení výslovnosti, musíme poznať ciele našich študentov. Potom si budeme vedieť vybrať vhodný model na učenie výslovnosti tak, aby naši študenti boli zrozumiteľní v prostredí, v ktorom budú v angličtine komunikovať. Pri príprave študentov na štúdium v zahraničí, kde sa vyžaduje akademická angličtina a kontakt s rodenými hovoriacimi, bude vhodné sústrediť sa na cieľ č.2, s možnou výhliadkou dosiahnuť časom cieľ č.1. Ak však pracujeme s dospelými študentmi, ktorí v práci komunikujú v angličtine s ľuďmi z celého sveta a s ľuďmi s rôznymi materinskými jazykmi, nemusíme bazírovať na tom, aby zneli ako rodení hovoriaci. Zrozumiteľnosť a plynulosť v jazykovom prejave bude pre našich študentov bránou do sveta komunikácie medzi národmi v 21. storočí.

Autor: Jana Banasová


 

 

 

Autorka článku sa zúčastnila medzinárodného školenia pre učiteľov anglického jazyka v Škótsku v Edinburgh School of English (www.edinburghschoolofenglish.com) pod vedením lektorky metodológie a didaktiky anglického jazyka Ruth Bersi. Táto vzdelávacia aktivita sa uskutočnila s podporou Programu celoživotného vzdelávania v rámci programu Grundtvig (Erasmus+) Národnej agentúry Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (www.saaic.sk)

Za obsah tohto článku zodpovedá výlučne autorka a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.

www.ec.europa.eu

 

 

 

 

Image courtesy of Isafmedia/ https://flic.kr/p/hyhfkK