Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Týmto štúdiom získavajú absolventi vysokých škôl neučiteľských študijných odborov pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov nadväzujúcich na obsah učebných plánov, študijných odborov a programov ich absolventov.

 

Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Doplňujúce pedagogické štúdium organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v rozsahu najmenej 200 hodín v rámci študijných sústredení. V rámci DPŠ študent spracováva záverečnú prácu, ktorou má preukázať schopnosť samostatne riešiť vybraný pedagogický problém. Štúdium sa končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce pred skúšobnou komisiou menovanou dekanom PF KU. O záverečnej skúške sa vydá absolventovi vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti.

www.ku.sk

 

Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ponúka 2-ročné externé doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných programoch a študentom neučiteľských študijných programov.

Doplňujúce pedagogické štúdium sa uskutočňuje v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 8 zákona č. 390/2011 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.

www.ukf.sk

 

Filozofická fakulta UK Bratislava

Filozofická fakulta UK v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o DPŠ realizuje
doplňujúce pedagogické štúdium v dennej aj externej forme.

Denná forma DPŠ je určená študentom magisterských neučiteľských študijných programov
na FIF UK a realizuje súbežne so štúdiom ich študijného programu.

Externá forma DPŠ je určená absolventom magisterských neučiteľských spoločenskovedných
programov.

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=7591

 

Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovská univerzita v Prešove

Ponúka od zimného semestra akademického roka 2014/2015 možnosť absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) aj v  programe:
anglistika a amerikanistika

http://www.unipo.sk/9267

 

Image courtesy of Harmon Yes/ http://flic.kr/p/frmhSH