Rozširujúce štúdium anglického jazyka

Ak si učiteľ chce rozšíriť svoju kvalifikáciu o predmet vyučovanie anglického jazyka, môže tak urobiť viacerými spôsobmi.

 

 

 

1. získaním osvedčenia o zložení skúšky z anglického jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave alebo v metodicko - pedagogickom centre

 

2. absolvovaním rozširujúceho štúdia anglického jazyka

 

3. vykonaním všeobecnej štátnej jazykovej skúšky v jazykovej škole

 

Stačí splniť jednu alternatívu. Za rozširujúce štúdium a za štátnu jazykovú skúšku vám po troch rokoch pedagogickej praxe zamestnávateľ prizná 60 kreditov.

 

Rozširujúce štúdium o ďalší aprobačný predmet je určené pre učiteľov základných a stredných škôl. Pedagogickí pracovníci ním získajú spôsobilosť na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu na základných a stredných školách.

Uskutočňuje sa ako externé štúdium, spravidla popri zamestnaní v rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín (absolvovaním povinných predmetov bakalárskeho a magisterského štúdia).

Rozširujúce štúdium sa končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce pred skúšobnou komisiou.

O záverečnej skúške sa vydá absolventovi vysvedčenie, ktoré je dokladom o rozšírení pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu.

Podmienkou prijatia je okrem prihlášky a životopisu aj overený diplom a vysvedčenie o štátnej skúške z vysokoškolského štúdia druhého stupňa učiteľského zamerania alebo v neučiteľskom odbore a získaná pedagogická spôsobilosť.

 

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

ponúka rozširujúce štúdium v odbore

Učiteľstvo akademických predmetov: Anglický jazyk a literatúra

(externé, 2-ročné štúdium)

-minimálne jazykové predpoklady – anglický jazyk na úrovni B1 (pozri Jazykové úrovne)

www.ukf.sk

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

otvára v akademickom roku 2014/2015 prvý ročník akreditovaného rozširujúceho štúdia učiteľstvo anglického jazyka literatúry.

Štúdium je plánované na tri akademické roky a člení sa na 6 semestrov. Štúdium je určené pre pedagogických zamestnancov spĺňajúcich kvalifikačný predpoklad na vyučovanie na 2. stupni  základných škôl alebo na stredných školách. Forma a rozsah štúdia: 560 hodín, prezenčná forma (stanovený deň výučby je sobota) Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:

http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2014-2015/rozsirujuce-studium-2014-2015.html

 

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

ponúka učiteľom druhého stupňa základnej školy a učiteľom strednej školy možnosť získať kvalifikačné predpoklady na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu – anglický jazyk a literatúra.

Druh kontinuálneho vzdelávania: kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.

Stránka Katolíckej Univerzity v Ružomberku www.ku.sk informuje, že vzdelávací
 program
 učiteľstvo
 anglického
 jazyka
 a
 literatúry
 prebieha v piatok poobede a v sobotu doobedu.

 

„Vzdelávací
 program
 trvá
 36
 mesiacov
 a
 je
 rozdelený
 do
 šiestich
 častí
 (šiestich
 semestrov,
 ktoré
 sa
 realizujú
 v
 troch
 akademických
 rokoch),
 v 
rámci
 ktorých
 účastníci
 vzdelávania
 absolvujú
 predmety
 v
 celkovom
 rozsahu
 255
 hodín
 prezenčnou
 formou.
 Po
 úspešnom
 absolvovaní
 všetkých
 predmetov,
 ktoré
 tvoria
 študijný
 plán
 vzdelávacieho
 programu,
 účastník
 vzdelávania
 ukončí
 program
 obhajobou 
záverečnej
 práce 
a 
záverečnou
 skúškou.
“

 

Kredity
 sa
 získavajú
 až
 po
 celkovom
 úspešnom
 ukončení
 vzdelávacieho
 programu, kedy dostanete aj Osvedčenie
 o 
ukončení
 kontinuálneho
 vzdelávania.
 V
rámci
 osvedčenia
 o
 ukončení
 kvalifikačného
 vzdelávania
 podľa
 §
 8
 ods.
 1
 písm.
 c)
 zákona
 č.
 317/2009
 Z.
 z.
 „sa
 uvádza 
aj
 počet 
kreditov, 
ktoré 
absolvent 
vzdelávacieho 
programu 
získava
 a 
súčasne
 sa
 osvedčením
 potvrdzuje,
 že
 absolvent
 vzdelávacieho
 programu
 si
 absolvovaním
 programu
 doplnil
 kvalifikačný
 predpoklad
 na
 vyučovanie
 anglického
 jazyka
 a 
literatúry.“


Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 71

Vzdelávací
 program
 sa
 uskutočňuje
 v 
moderných
 priestoroch
 Filozofickej
 fakulty
 Katolíckej
 univerzity
 v
 Ružomberku.


 

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

ponúka rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry.

Bez prijímacích pohovorov budú prijatí uchádzači, ktorí môžu svoje znalosti dokladovať vysvedčením o štátnej maturitnej skúške z anglického jazyka alebo ekvivalentným certifikátom (FCE certifikát, štátna jazyková skúška). Prijatie ostatných uchádzačov je podmienené úspešným absolvovaním vstupného testu.

Dĺžka štúdia: 5 semestrov vrátane záverečnej skúšky a obhajoby záverečnej práce

http://fhv.uniza.sk

 

Rozširujúce štúdium je definované §8a zákona č. 390/2011Z.z. z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch. Podľa uvedeného zákona:

 

„Rozširujúcim štúdiom pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej činnosti. Rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 zákona o pedagogických zamestnancoch alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1 zákona o pedagogických zamestnancoch. Dokladom o úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia je vysvedčenie.“

 

 

Image courtesy of Kim Piper Werker/ http://flic.kr/p/51UChq