TKT - skúška pre učiteľov anglického jazyka

TKT (Teaching Knowledge Test) je medzinárodná skúška pre učiteľov anglického jazyka, ktorá preveruje teoretické vedomosti učiteľa. Nepreveruje praktické zručnosti učiteľa ani úroveň ovládania jazyka. Skúška má písomnú formu.

Je vhodná nielen pre skúsených, ale aj začínajúcich učiteľov anglického jazyka všetkých vekových kategórií – pre učiteľov žiakov základných a stredných škôl ako aj pre učiteľov v oblasti vzdelávania dospelých. Je dokonca vhodná aj pre budúcich učiteľov.

Absolvovanie skúšky nie je formálne podmienené žiadnou dosiahnutou kvalifikáciou, napriek tomu sa odporúča minimálna úroveň ovládania anglického jazyka B1 podľa referenčného rámca a tiež sa predpokladá ovládanie terminológie spojenej s výučbou anglického jazyka.

Jazyková skúška pre učiteľov TKT má 3 moduly. Jednotlivé moduly môžete absolvovať spolu v rámci jednej skúšky alebo osobitne, v akomkoľvek poradí. Certifikát obdržíte po absolvovaní každého modulu. Moduly môžete kombinovať aj s niektorým zo špecializovaných modulov TKT.

 

Štyri hlavné moduly TKT:

Modul 1: Background to language teaching

Modul testuje vaše vedomosti ohľadom terminológie a obsahu výučby anglického jazyka a zameriava sa na základné faktory učenia sa anglického jazyka.

Test trvá 1 hodinu 20 minút a obsahuje 80 otázok rozdelených do 3 častí.

 • describing language and language skills (40 otázok)
 • background to language learning (15 otázok)
 • background to language teaching (25 otázok)

 

Modul 2: Planning for language teaching

Tento modul testuje vaše vedomosti a zručnosti ohľadom plánovania vyučovacích hodín, dotýka sa aj hodnotenia a zdrojov využiteľných pri plánovaní hodín.

Test trvá 1 hodinu 20 minút a obsahuje 80 otázok rozdelených do 2 častí.

 • planning and preparing a lesson or a sequence of lessons (40 otázok)
 • selection and use of resources (40 otázok).

 

Modul 3: Classroom management

Modul testuje vaše vedomosti ohľadom procesu učenia sa jazyka, ktorý prebieha v triede. Testuje vaše vedomosti z oblasti manažmentu triedy a metód manažmentu triedy.

Test trvá 1 hodinu 20 minút a obsahuje 80 otázok rozdelených do 2 častí.

 • teachers’ and learners’ language in the classroom (40 otázok)
 • classroom management (40 otázok)

 

TKT: Practical

Assessment of teaching competence

Tento modul je pre vás vhodný, ak potrebujete potvrdenie o vašich praktických pedagogických schopnostiach.

Tento modul hodnotí:

 • lesson planning
 • classroom management
 • teaching skillsv

Hodnotiaci bude pozorovať vašu hodinu (jednu 40 minútovú alebo dve 20 minútové) a na pozorovanú hodinu vypracujete plán podľa danej šablóny.

 

TKT špecializované moduly:

TKT: KAL - Knowledge About Language

Tento modul testuje vaše vedomosti z oblasti systému jazyka z pohľadu učiteľa. Zameriava sa aj na potreby študenta a problémy, s ktorými sa študent pri učení sa cudzieho jazyka stretáva.

Test trvá 1 hodinu 20 minút a obsahuje 80 otázok rozdelených do 4 častí:

 • lexis
 • phonology
 • grammar
 • discourse

 

TKT: CLIL - Content and Language Integrated Learning

Modul je zameraný na prepojenie učebných plánov predmetov s druhým resp. tretím jazykom. Testuje vaše vedomosti z oblasti učenia obsahu v cieľovom jazyku, procesu učenia sa, myslenia a rozvíjania jazykových zručností cez iné vyučovacie predmety.

Test trvá 1 hodinu 20 minút a obsahuje 80 otázok rozdelených do 4 častí:

 • knowledge of the principles of CLIL
 • lesson preparation in a CLIL context
 • lesson delivery
 • assessment

 

TKT: YL – Young Learners

Modul testuje vaše vedomosti ohľadom stratégií a zručností potrebných k výučbe detí (6-12 rokov). Testuje aj vaše vedomosti z oblasti plánovania hodín, stratégií učenia a hodnotenia procesu učenia sa.

Test trvá 1 hodinu 20 minút a obsahuje 80 otázok rozdelených do 4 častí:

 • learning and development
 • planning lessons
 • teaching strategies
 • classroom-based assessment

 

Moduly 1,2 a 3 sú dostupné aj v elektronickej forme, a teda ich môžete vypracovať na počítači. Skúšky netestujú počúvanie, hovorenie ani rozsiahlejšie písanie.

Test je možné absolvovať aj na Slovensku v akreditovaných skúškových centrách minimálne raz ročne a môžete sa prihlásiť aj na prípravný alebo intenzívny kurz. Zložením skúšky získate certifikát s medzinárodnou platnosťou vydaný inštitúciou University of Cambridge ESOL Examinations.

Zoznam skúškových centier British Council pre Cambridge English skúšky na Slovensku nájdete na stránkach http://www.britishcouncil.org/sk/slovakia-exams-centres.htm

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/tkt/

 

Image courtesy of www.audio-luci-store.it/ www.flickr.com