Štátny pedagogický ústav - vzdelávanie učiteľov

Štátny pedagogický ústav poskytuje Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti

s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách.

Podľa tejto koncepcie a Štátneho vzdelávacieho programu je od roku 2010 každá základná škola povinná zabezpečiť výučbu prvého cudzieho jazyka kvalifikovaným učiteľom cudzieho jazyka.

 

„Osvedčenie nadobudnuté v rámci vzdelávania v projekte Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách je osvedčením k už vydanému vysokoškolskému diplomu, ktorým sa dopĺňa alebo rozširuje nadobudnutá aprobácia a učiteľ sa stáva plne kvalifikovaným pre výučbu konkrétneho cudzieho jazyka na 1. stupni základnej školy.“

 

Štátny pedagogický ústav ponúka nasledujúce vzdelávacie aktivity pre učiteľov základných škôl:

 

Jazykové vzdelávanie (A1- A2 SERR)

- jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR

- štúdium trvá 2 roky (4 semestre), 8 hodín týždenne

 

Jazykové a odborné vzdelávanie (B1 - B2 SERR)

- príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka

- štúdium trvá 2 roky (4 semestre), 12 hodín týždenne

 

Odborné rozširujúce vzdelávanie (C1 - C2 SERR)

- rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek

- jedná sa iba o pedagogické jednoročné vzdelávanie, ktoré trvá 1 rok, 12 hodín týždenne

 

Ide o vysokoškolské štúdium, ktorého cieľom je získať kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov na prvom stupni základnej školy s jazykovou úrovňou B2 podľa SERR pre jazyky. Je to úroveň, ktorá bola odborníkmi stanovená ako úroveň, ktorú musí dosiahnuť učiteľ 1. stupňa ZŠ, aby bol považovaný za kvalifikovaného učiteľa. Dôvodom je vyvarovať sa nesprávnym návykom, ktoré žiak môže nadobudnúť nekvalifikovanou výučbou a ktoré sa pri žiakoch mladšieho školského veku veľmi ťažko odstraňujú. Z tohto dôvodu štúdium odborne zabezpečujú jednotlivé univerzity. Vyučovanie prebieha po dohode s lektorom VŠ, ale hlavne poobede v piatok a v sobotu.

 

Jazykové vzdelávanie prebieha vo väčšine okresných miest, didaktika iba v univerzitných mestách. Vzdelávanie je ukončené testovaním a certifikátom o absolvovaní vzdelávania. Materiálovo je vzdelávanie zabezpečené a prvý termín je pre každého bezplatný. Navyše je toto jazykové vzdelávanie možnosťou získať určitý počet kreditov a teda aj platový postup. Počet kreditov závisí od jednotlivých programov vzdelávania. Za dvojsemestrálne rozširujúce pedagogické štúdium 60 kreditov, za štvorsemestrálne jazykové a odborné vzdelávanie 130 kreditov, za šesťsemestrálne jazykové a odborné vzdelávanie 169 kreditov. Kredity sa udeľujú až po úspešnom absolvovaní celého štúdia. Nie je možné udeliť časť kreditov za absolvovanie časti štúdia.

 

Zdroj: www.educj.sk

 

Image courtesy of Rex Pe/ www.flickr.com