Môže sa dyslektik naučiť cudzí jazyk?

Hoci dyslexia (porucha čítania) sťažuje proces učenia sa cudzieho jazyka, nie je to nemožné. A dokonca to môže byť pre dieťa aj prospešné.

 

 

 

 

Prečo by sa dyslektici mali učiť cudzí jazyk?

Deti s dyslexiou môžu mať problém naučiť sa čítať a písať na prvom stupni základnej školy. Navyše, už od prvej triedy sa deti začínajú učiť anglický jazyk a od šiestej triedy dokonca druhý cudzí jazyk.

Odborníci sa vo všeobecnosti zhodujú v názore, že dyslektické deti by mali mať možnosť naučiť sa cudzí jazyk. Mnohé takéto deti si užívajú možnosť aktívne sa učiť cudzí jazyk pomocou všetkých svojich zmyslov, ktoré využijú pri osvojovaní jazyka cez hry, spev, hrané dialógy a ďalšie skupinové aktivity. Zatiaľčo je pravdepodobné, že dyslektické deti dosahujú slabšie výsledky v učení sa cudzích jazykov, je dôležité si uvedomiť, že možnosť aktívne sa zúčastňovať na komunikačných aktivitách je nesmierne dôležitá pre ich sociálny rozvoj. Jazykové znalosti nepochybne rozširujú horizonty študentov a ich kultúrny rozhľad. Pre niektorých študentov s dyslexiou je učenie sa cudzieho jazyka povzbudzujúcou skúsenosťou a môže im dokonca pomôcť pochopiť niektoré nuansy materinského jazyka. Pre všetky deti je učenie sa cudzieho jazyka bránou do iných kultúr a konceptov, ktoré v materinskom jazyku nepoznajú.

 

Prekážky, ktorým deti s dyslexiou môžu čeliť

Napriek tomu, nie všetky dyslektické deti vnímajú učenie sa cudzieho jazyka ako povzbudzujúcu skúsenosť. Pre mnohé z nich je to najmä ťažké a stresujúce, lebo sa stretávajú s tými istými problémami, aké mali, keď sa učili čítať a písať. Nie sú schopné rozoznať určité zvuky, alebo spojiť písmená so zvukmi. Majú ťažkosti zapamätať si, ako slová znejú, aby si zvuk pri ďalšom čítaní automaticky vybavili. Pri čítaní majú problém sústrediť sa na informáciu skrytú v texte a pamätať si ju. To všetko sťažuje pri všetkých deťoch fakt, že sa učia nový a neznámy jazyk. Deti s dyslexiou, ktoré sa učia cudzí jazyk, si musia uvedomiť, že im to môže trvať dlhšie ako ostatným.

 

Ako pomôcť deťom s dyslexiou naučiť sa cudzí jazyk

Tie isté stratégie, ktoré pomáhajú deťom s dyslexiou naučiť sa čítať a písať, pomáhajú aj pri osvojovaní cudzieho jazyka. Rodičia môžu svojim deťom pomôcť viacerými spôsobmi:

 

Štýly a stratégie učenia sa

Je užitočné zvoliť si dobrú stratégiu štúdia a učenia sa cudzieho jazyka. Medzi všeobecné štýly učenia sa patrí napr. organizácia, plánovanie, opakovanie a príprava na skúšku. Ak to spojíme s vhodnou stratégiou učenia sa cudzieho jazyka, môžeme dyslektikom pomôcť zládnuť mnohé ťažkosti.

 

Flash cards – sú karty, ktoré uľahčujú učenie sa slovnej zásoby, ideálne s obrázkami

 

Farebné rozlíšenie pomáha pri výuke gramatiky - (Dyslexia and Foreign Language Learning (2003), Elke Schneider and Margaret Crombie) – navrhujú použiť rôzne odtiene jednej farby na rozlíšenie mužského a ženského rodu podstatných mien a ostatné farby použiť na iné slovné druhy.

 

Slovosled – je vhodné precvičovať ho na kartách – slová jednej vety zapísať postupne na karty, po premiešaní ich deti dávajú do správneho slovosledu

 

Zapájanie všetkých zmyslov - čítanie, písanie, hovorenie, počúvanie – všetko pomáha pri učení sa slovnej zásoby

 

Pri problémoch s výslovnosťou a posluchom – požiadajte učiteľa o nahrávku, aby ste mohli cvičiť výslovnosť aj doma.

 

Kuminikácia s vyučujúcim je kľúčová a výsledok vašej spolupráce môže veľmi ovplyvniť napredovanie vášho dieťaťa. Opýtajte sa učiteľa na možnosť kompromisu, čo sa týka písomného testovania (viac času na vypracovanie). Viac s dieťaťom precvičujte, opakujte a klaďte dôraz na spojenie zvuku a písmena.

 

Podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách č. CD-2004-12003/23597-1:095 schválených Ministerstvom školstva SR má dieťa trpiace dyslexiou nárok na:

 

- slovné hodnotenie diktátu

- dlhší čas pri samostatnej práci s textom a vypracovávaní testov

- slovné hodnotenie vyučovacieho predmetu, resp. ak štúdium nezvláda, môže riaditeľ školy rozhodnúť o oslobodení žiaka od štúdia cudzieho jazyka, ak z neho nebude povinne vykonávať maturitnú skúšku

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:

http://www2.statpedu.sk/buxus/docs/integracia/Met_pok_HaK_ziakov_vyv_por_uc.pdf

 

Kľúčom k úspechu je nájsť takú individuálnu stratégiu, ktorá vám bude fungovať. Učenie sa cudzieho jazyka je náročné, zvlášť pre dyslektického študenta, a preto si vyžaduje viac odhodlania na ceste k úspechu. Avšak ovládať cudzí jazyk v dnešnej dobe je nesmierne užitočné, hoci aj na nižšej úrovni. V dnešnej dobe zamestnávatelia častokrát uprednostňujú tých žiadateľov, ktorí ovládajú cudzí jazyk.

 

 

Dyslexia je špecifická porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že sa dieťaťu dostáva bežného výučbového vedenia, má primeranú inteligenciu a sociokultúrnu príležitosť. Dyslexiu s určitosťou môže potvrdiť len odborník – špeciálny pedagóg a to buď v centre špeciálno-pedagogického poradenstva alebo v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

 

Dysgrafia je špecifická porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho tvarom, rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom.Dysgrafik má problémy s grafickou stránkou písomného prejavu, s tvarmi písmen, ich napodobením a zapamätaním. Ojedinele sa vyskytuje samostatne, zvyčajne kráčajú ruka v ruke s dyslexiou a dysortografiou.

 

Dysortografia je porucha pravopisu (napr. zámeny krátkych a dlhých samohlások, vynechávanie, pridávanie a zamieňanie slov, slabík alebo hlások, spájanie a trhanie slov).Prejavuje sa najmä pri písaní diktátov. Prepis textu a opis spôsobuje dysortografikom množstvo problémov.

 

Použité zdroje:

British Dyslexia Association: Modern Foreign Languages

Learning a Foreign Language With Dyslexia by Kate Kelly

 

Autorka: Jana Banasová

 

 

Image courtasy of Kristine Lewis