FCE certifikát z anglického jazyka (First Certificate in English)

Skúška FCE je dokladom ovládania anglického jazyka na úrovni B2 (pozri: jazykové úrovne). Je to skúška vyššej strednej úrovne a je tretia na stupnici cambridgeských certifikátov.

Je uznávaná veľlým počtom vzdelávacích inštitúcii a zamestnávateľov. Držiteľ certifikátu je schopný študovať a pracovať s materiálmi v angličtine, absolvovať školenie alebo míting vedený v anglickom jazyku, písať pracovné emaily či telefonovať v angličtine.

 

Skúška má 5 častí:

Čítanie – trvá 1 hodinu, má 3 časti a obsahuje 30 otázok. Testuje sa kandidátova schopnosť pracovať s rôznymi typmi textov, ako napr. beletria, novinové články, brožúrky, manuály, ukážky webových stránok alebo články z časopisov. Pred absolvovaním skúšky je potrebné prečítať si zadané texty.

Pre rok 2014 boli zadané nasledujúce texty: LP Hartley: The Go-Between (Penguin Readers) a Sebastian Junger: The Perfect Storm (Macmillan Readers)

 

Písanie – trvá 1 hodinu 20 minút a má dve časti. Kandidát vypracuje dve písomné úlohy (napr. článok, email, esej, list, správa, recenzia alebo krátky príbeh) V nich preukáže schopnosť ospravedlniť sa, porovnať, opísať, vysvetliť, vyjadriť názor, zdôvodniť, presvedčiť, odporučiť, poradiť alebo niečo navrhnúť.

 

Používanie angličtiny – trvá 45 minút, má 4 časti a obsahuje 42 otázok. V tejto časti sa testuje kandidátova schopnosť používať angličtinu pomocou úloh zameraných na gramatiku a slovnú zásobu, napr. zvoliť správne slovo alebo frázu a doplniť vetu, nájsť správne synonymum, frazálne sloveso, ustálené slovné spojenie alebo vytvoriť iný slovný druh z daného slova alebo prepísať danú vetu pomocou iných slov so zachovaním významu pôvodnej vety.

 

Počúvanie – trvá 40 minút, má 4 časti a obsahuje 30 otázok. V tejto časti sa vyžaduje, aby kandidát dokázal porozumieť hovorenému prejavu, ako napr. správam, prezentáciám a každodenným konverzáciám. Každý posluch si kandidát vypočuje dvakrát.

 

Ústny prejav - trvá 14 minút. V tejto časti sa testuje schopnosť kandidátov komunikovať so skúšajúcimi a ostatnými kandidátmi na rôzne témy. 

 

Pri hodnotení tvorí výsledok každej časti 20% z konečnej známky. Po skončení skúšky sa všetky skúšobné hárky posielanú na opravu do Cambridge. Hodnotí sa piatimi stupňami: A,B,C (prospel) a D,E (neprospel). Do ôsmich týždňov po skúške dostane kandidát písomnú informáciu o výsledkoch skúšky a do troch mesiacov obdrží certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, ktorý má celoživotnú platnosť.

 

Na skúšku sa môžete prihlásiť v autorizovanom testovacom stredisku asi 8 týždńov pred skúškou. Zoznam skúškových centier British Council pre Cambridge English skúšky nájdete na stránkach http://www.britishcouncil.org/sk/slovakia-exams-centres.htm

Viac informácií nájdete na http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first/

Informácie o ďalších cambridgeských certifikátoch nájdete na našich stránkach Rozdelenie cambridgeských certifikátov.

 

Image courtesy of CollegeDegrees360/ http://flic.kr/p/cEJbGA