Štátne jazykové skúšky z anglického jazyka

Štátna jazyková skúška z anglického jazyka sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a podľa skúšobného poriadku, ktorý je prílohou tejto vyhlášky.

 

Na ŠJS sa môžu prihlásiť ako interní tak aj externí študenti a existuje možnosť absolvovať aj prípravný kurz pre kandidátov. Škola vypisuje zvyčajne dva termíny pre vykonanie ŠJS, a to jarný a jesenný termín. Kandidát na základnú ŠJS musí v kalendárnom roku konania skúšky dosiahnuť vek sedemnásť rokov, kandidát na ostatné ŠJS musí v kalendárnom roku konania skúšky dovŕšiť osemnásť rokov. Štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

 

Písomná časť skúšky trvá 4 hodiny a obsahuje:

  • počúvanie s porozumením alebo diktát

  • čítanie s porozumením

  • preklad do angličtiny (možnosť používať prekladový alebo výkladový slovník)

  • písomné vypracovnie jednej z troch navrhovaných tém v rozsahu 1,5 strany A4 (možnosť používať slovník)

 

Ústna časť skúšky trvá podľa druhu skúšky 15-30 minút a kandidát má 15-30 minút na prípravu. Obsahuje:

  • prácu s textom a diskusiu o téme úryvku

  • konverzačnú tému

  • otázku z reálií anglofónnych krajín

  • otázku z literatúry (kandidát musí v rámci prípravy na skúšku prečítať aspoň tri diela v anglickom origináli a pri skúške sa z prečítaných diel vychádza)

 

Ak ste sa rozhodli pre štúdium anglického jazyka na jazykovej škole a tá je držiteľom oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky, môžete štúdium ukončiť jednou zo štyroch druhov štátnej jazykovej skúšky. Podľa stupňa náročnosti sa rozdeľujú nasledovne:

 

Image courtesy of Muffet (Liz West)/ www.flickr.com