Odborná štátna jazyková skúška - anglický jazyk

 

Odbornú ŠJS z anglického jazyka môže vykonať kandidát, ktorý úspešne absolvoval základnú alebo všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Túto skúšku je možné vykonať v spoločenskom, prírodovednom, medicínskom, technickom alebo ekonomickom odbore.

 

Odborná ŠJS overuje jazykové schopnosti kandidáta podľa požiadaviek definovaných stupňom C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Stupňom náročnosti skúška zodpovedá 840-980 hodinám výučby anglického jazyka v kurzoch jazykovej školy.

 

V písomnej časti skúšky kandidát pracuje s odbornými textami a súčasťou ústnej časti je aj prípadová štúdia, kde kandidát rieši konkrétny problém z praxe, ktorého riešenie vyžaduje správne použitie odborného jazyka. Kandidát by sa mal vedieť vyjadriť k aktuálnym otázkam domáceho a zahraničného vývoja, medzinárodnej spolupráce a sledovať dianie v tlači a médiách.