Všeobecná štátna jazyková skúška - anglický jazyk

 

Všeobecná ŠJS overuje jazykové vedomosti z anglického jazyka, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným stupňami C1-C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre všeobecnú ŠJS zodpovedá 840 až 980 hodinám výučby.

 

Kandidát by mal mať okrem dobrých praktických a zodpovedajúcich teoretických vedomostí z jazyka aj prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti i v SR. Musí preukázať aj vedomosti z reálií a literatúry podľa požiadaviek.

Nielen stupňom náročnosti ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z.z.)