Atestácie - anglický jazyk

Vykonaním prvej a druhej atestácie z anglického jazyka splní pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec podmienku zaradenia do kariérového stupňa.

 

 

"Atestácie pedagogických zamestnancov sú overením získaných kompetencií, ktoré vymedzuje profesijný štandard pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca, ktorý ich získal kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním, výkonom pedagogickej alebo výkonom odbornej činnosti"

(http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/kpap/kva/atestacie)

 

1. atestačná skúška: Anglický jazyk a literatúra

podľa Zákona Ministerstva školstva SR č. 317/2009, vyhlášky č. 445/2009 o odbornej pedagogickej spôsobilosti (30.6.2011)

2. atestačná skúška: Anglický jazyk a literatúra

podľa Zákona Ministerstva školstva SR č. 317/2009, vyhlášky č. 445/2009 o odbornej pedagogickej spôsobilosti (30.6.2011)

Podľa platnej legislatívy (Zákon č. 317/2009 Z.z, Vyhl. č. 445/2009) sa na I. alebo II. atestáciu môže prihlásiť ten, kto získa z kontinuálneho vzdelávania 60 kreditov, alebo získa 30 kreditov a absolvuje prípravné atestačné vzdelávanie. Pokyny k prihlasovaniu na I. a II. atestáciu sú zverejnené na stránke

http://www.mpc-edu.sk/aktuality/atestacie

 

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

je oprávnená vykonávať prvú atestáciu a/alebo druhú atestáciu.

Podrobnejšie informácie nájdete na http://www.ccv.pf.ukf.sk/

 

Fakulta humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove

Oddelenie pre kontinuálne vzdelávanie a atestácie

Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú a druhú atestáciu:

Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie v spolupráci  s odbornými katedrami FHPV PU v Prešove a FF PU v Prešove v rámci kontinuálneho vzdelávania ponúka pre učiteľov odboru anglický jazyk a literatúra programy aktualizačného – prípravného atestačného vzdelávania pre prvú a druhú atestáciu.

Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná, dištančná)

Rozsah vzdelávania: 60 hodín

www.unipo.sk

 

Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ďalšie vzdelávanie – odborný preklad

Preklad odborných textov v kontexte translatológie a vybraných odborov – anglický jazyk

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB otvára v akademickom roku 2014/2015 prvý ročník akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho odborného vzdelávania „Preklad odborných textov v kontexte translatológie a vybraných odborov – anglický jazyk". Vzdelávací program bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, číslo POA:3341/2013/83/2.

Charakteristika štúdia: vzdelávanie je plánované na dva akademické roky a člení sa na 4 semestre. Vzdelávací program je určený pre absolventov magisterského štúdia alebo adekvátneho druhého stupňa vysokoškolského štúdia akéhokoľvek zamerania, ktorí sa chcú uplatniť ako prekladatelia odborných textov. Uchádzači musia ovládať anglický jazyk minimálne na jazykovej úrovni B2 podľa SERR.

Forma vzdelávania: prezenčná (stanovený deň výučby je sobota)

Rozsah vzdelávania: 378 hodí

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach fakulty:

http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2014-2015/dalsie-vzdelavanie-odborny-preklad-2014-2015.html

 

Image courtesy of Tim Ellis/ http://flic.kr/p/dS9Jg