CAE (Certificate in Advanced English)

CAE je medzinárodný certifikát s neobmedzenou platnosťou, ktorý je uznávaný stovkami univerzít a zamestnávateľov na celom svete. Je dokladom, že ovládate anglický jazyk na pokročilej úrovni C1.

Držiteľ tohto certifikátu je schopný študovať vysokú školu v anglickom jazyku a pohybovať sa v pracovnom prostredí, kde je používanie anglického jazyka nevyhnutnosťou.

 

Skúška má 5 častí:

Čítanie s porozumením (Reading) – trvá 1 hodinu 15 minút a vašou úlohou bude porozumieť textom z novín, časopisov, informáciám z brožúr a letákov, pochopiť zmysel textov, vedieť nájsť špecifickú informáciu a vedieť odpovedať na otázky k textom.

 

Pre rok 2014 boli pre CAE zadané dva texty na čítanie: 

  • William Golding: Lord of the Flies

(ako doplňujúci materiál resp. namiesto románu je možné pozrieť si filmovú adaptáciu románu)

  • P. D. James: The Lighthouse

V rámci prípravy na skúšku sa odporúča prečítať aspoň jeden z uvedených textov.

 

Písanie (Writing) – trvá 1 hodinu 30 minút a vašou úlohou bude napísať dva texty (180-220 slov a 220-260 slov) ako napr. článok, list, inzerát, úryvok z letáku, správa, recenzia a pod.

 

Používanie angličtiny (Use of English) – trvá 1 hodinu a testuje vašu schopnosť spojiť gramatické vedomosti s praktickým použitím jazyka a to vo forme cvičení zameraných napr. na slovné druhy a ich transformácie, preformulovanie viet pri zachovaní významu, synonymické vyjadrenia a pod.

 

Počúvanie (Listening) – trvá 40 minút a kandidát musí porozumieť významu nahrávok rôzneho druhu, ako napr. rozhovor, interview, rozhlasová relácia, správy a pod. a tiež byť schopný zachytiť konkrétnu informáciu.

 

Hovorený prejav (Speaking) – trvá asi 15 minút a sú prítomní dvaja skúšajúci a dvaja kandidáti. Kandidát musí preukázať schopnosť odpovedať na otázky skúšajúceho, konverzovať s druhým kandidátom na danú tému a tiež byť schopný samostatného prejavu (napr. rozprávať o fotografiách).

 

Hodnotenie

Každá časť skúšky tvorí 20% z celkového počtu bodov. Konečný výsledok sa vypočítava sčítaním dosiahnutých bodov v jednotlivých častiach skúšky. Po skončení sa skúškové hárky posielajú do Cambridge ESOL, kde ich opravia a vyhodnotia a výsledky sa pošlú späť do testovacieho centra. Trvá to asi 5-7 týždňov.

Kandidáti s výsledným ohodnotením A, B alebo C dostanú certifikát, pričom ak kandidát dosiahne hodnotenie „A“, dosiahol vyššiu úroveň a teda dostane certifikát dosiahnutej úrovne C2. Kandidáti so známkou D alebo E na skúške neuspeli. Asi po 2 mesiacoch po absolvovaní skúšky dostanú úspešní kandidáti certifikát vystavený Cambridge English Language Assessment.

 

Kandidát na CAE certifikát má možnosť absolvovať prípravný kurz v jazykovej škole, ktorá má takéto kurzy v ponuke. Zoznam skúškových centier British Council pre Cambridge English skúšky na Slovensku nájdete na stránkach http://www.britishcouncil.org/sk/slovakia-exams-centres.htm

Okrem toho nájdete na webových stránkach Cambridge ESOL mnohé užitočné informácie, materiály, skúšobné hárky a posluchové cvičenia, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na jednotlivé jazykové zručnosti.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach: http://www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html

Informácie o ďalších cambridgeských certifikátoch nájdete na našich stránkach Rozdelenie cambridgeských certifikátov.

 

Image courtesy of Lucélia Ribeiro/ http://flic.kr/p/ehBnHE