CPE (Certificate of Proficiency in English)

CPE je medzinárodný certifikát s celoživotnou platnosťou, ktorý dokladuje, že ovládate anglický jazyk na najvyššej možnej úrovni – C2 (pozri Jazykové úrovne).

 

 

Komunikácia v tomto jazyku je pre vás úplne prirodzená a  porovnateľná s úrovňou znalosti angličtiny u rodeného hovoriaceho. Držiteľ tohto certifikátu je schopný komunikovať vo formálnom aj neformálmom prostredí bez ohľadu na akcent či rýchlosť prejavu hovoriaceho.

 

Skúška má 4 časti:

Čítanie a používanie angličtiny (Reading and Use of English) - trvá 1 hodinu 30 minút a tvorí 40% z celkového počtu bodov. Kandidát musí porozumieť literárnym aj neliterárnym textom z kníh, časopisov, novín či internetu, ich komplexnému významu ako aj konkrétnym slovám a výrazom. Kandidát musí odpovedať na 53 otázok rozdelených do 7 častí.

V rámci prípravy na skúšku je potrebné prečítať dva povinné texty. Pre rok 2014 pre Cambridge English: Proficiency boli zadané:

  • E. M. Forster: Howards End

-film, ktorý režíroval James Ivory (1992) môže poslúžiť ako doplňujúci materiál k čítaniu románu resp. jeho náhrada

  • Nick Hornby: An Education (filmový scenár) a film, ktorý režíroval Lone Scherfig (2009)

Pochopenie textov resp. filmových verzií je nevyhnutné k vypracovanie jednej sady otázok v tejto časti.

 

Písanie (Writing) – trvá 1 hodinu 30 minút, má dve časti a tvorí 20% z celkového počtu bodov.
V tejto časti skúšky je potrebné napísať dve práce, o dĺžke 240-280 a 280-320 slov. Kandidát musí byť schopný napísať žánrovo pestré práce, ako napr. esej, článok, list, správu, recenziu a pod., podľa konkrétneho zadania.

 

Počúvanie (Listening) – trvá asi 40 minút a v 4 častiach musí kandidát odpovedať na 40 otázok. Tvorí 20% z celkového počtu bodov. Kandidát musí byť schopný porozumieť rôznym typom nahrávok, ako napr. prednáška, prejav či interview.

 

Hovorenie (Speaking) – trvá 16 minút a tvorí 20% z celkového počtu bodov. Prítomní sú dvaja skúšajúci a dvaja kandidáti. Skúška má tri časti. V prvej časti sa každý kandidát predstaví, v druhej predvedú kandidáti situačný dialóg na určenú tému a v tretej preukáže každý kandidát schopnosť samostatného dlhšieho prejavu (2 min) na danú tému, na ktorú potom nadväzuje diskusia.

 

Po skončení skúšky sa všetky skúškové hárky posielajú na opravu do Cambridge. Konečný výsledok sa získa sčítaním dosiahnutých bodov v jednotlivých častiach skúšky. Existuje päť stupňov zloženia skúšky CPE: A, B, C (prospel) a D, E (neprospel).

Do ôsmich týždňov po skúške dostane každý kandidát písomné oznámenie o výsledkoch dosiahnutých v jednotlivých častiach skúšky. V prípade úspešného absolvovania skúšky dostanete do troch mesiacov certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, ktorý má celoživotnú platnosť.

Skúška sa koná raz do roka a  môžete sa na ňu prihlásiť v autorizovanom testovacom stredisku asi 8 týždńov pred skúškou. Zoznam skúškových centier British Council pre Cambridge English skúšky na Slovensku nájdete na stránkach http://www.britishcouncil.org/sk/slovakia-exams-centres.htm

Informácie o ďalších cambridgeských certifikátoch nájdete na našich stránkach Rozdelenie cambridgeských certifikátov.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach: http://www.cambridgeesol.org/exams/cpe/index.html

 

Image courtesy of Francesco Diez/ http://flic.kr/p/d5mFTU