IELTS (The International English Language Testing System)

Ak máte ambície študovať alebo pracovať v zahraničí, ak potrebujete potvrdenie o vašej úrovni anglického jazyka, alebo si túto úroveň chcete zvýšiť, potom je IELTS vhodnou skúškou práve pre vás.

S 2 miliónmi testov na celom svete za minulý rok je to najpopulárnejší systém testovania angličtiny vôbec.

IELTS je skúška, ktorú spoločne pripravili British Council, The University of Cambridge ESOLexaminations and IDP: IELTS Australia. Po jej absolvovaní ste ohodnotení číslom v rozmedzí 1-9 podľa vašich preukázaných jazykových schopností, narozdiel od cambridgeských ESOL certifikátov, kde robíte osobitnú skúšku pre každú úroveň.

IELTS má platnosť 2 roky, zatiaľ čo cambridgeské ESOL certifikáty majú neobmedzenú platnosť.

IELTS je uznávaný väčšinou univerzít a zamestnávateľov v UK, Austrálii, Kanade a na Novom Zélande a je akceptovaný aj mnohými univerzitami v USA.

 

Môžete si vybrať z dvoch modulov IELTS testov, podľa toho, či chcete ísť do zahraničia študovať (Academic) alebo pracovať či vysťahovať sa (General Training). Skúška má 4 časti: Speaking, Listening, Reading and Writing.  Speaking a Listening sú spoločné pre obidva moduly, ale Reading a Writing má každý modul iný.

 

Listening - má 40 otázok a trvá asi 30 minút

Kandidát musí porozumieť posluchom obsahujúcim každodenné situácie ale aj konverzácie z akademického prostredia. Každý posluch si vypočuje iba raz a bude počuť rôzne akcenty. Kandidát má po vypočutí nahrávok 10 minút na vyplnenie testového hárku.

 

Reading - má 40 otázok a trvá 60 minút

Academic: Kandidát musí prečítať 3 texty rôzneho typu, napr. úryvky z kníh, časopisov, novín, internetových článkov a pod. Kandidát musí porozumieť podstate prečítaného ako aj byť schopný vyhľadať detailnú informáciu resp. rospoznať špecifickú informáciu a byť schopný vyjadriť/odlíšiť hlavnú myšlienku každého odstavca.

General Training: Texty sú rozdelené do troch sekcií, od jednoduchších k zložitejším. V prvej sekcii sú 2-3 kratšie texty týkajúce sa každodenných situácií spojených so životom v anglicky hovoriacej krajine, ako napr. oznamy alebo inzeráty. Sekcia dva obsahuje dva texty zamerané na pracovné témy ako napr. opis zamestnania, pracovnej zmluvy, školení a pod. V tretej sekcii je jeden dlhší a komplexnejší text z novín, časopisov alebo z internetových stránok.

 

Writing - má 2 úlohy a trvá 60 minút

Academic: V prvej úlohe musí kandidát vlastnými slovami opísať vizuálnu informáciu, ako napr. tabuľka, graf alebo diagram. Za 20 minút je potrebné napísať prácu s rozsahom 150 slov. V druhej úlohe napíše kandidát názor na daný problém. Za 40 minút je potrebné napísať 250 slov.

General Training: v prvej úlohe bude kandidát formou listu reagovať na danú situáciu, napr. bude žiadať o nejakú informáciu. Za 20 minút je potrebné napísať prácu s rozsahom 150 slov. V druhej úlohe napíše kandidát názor na daný problém. Za 40 minút je potrebné napísať 250 slov.

 

 Speaking - má 3 časti a trvá 11-14 minút

Je to individuálne interview so skúšajúcim. Interview s každým kandidátom je nahrávané. Každá z troch častí testuje schopnosť kandidáta vyjadrovať sa v rozličných situáciách. Hodností sa kandidátova slovná zásoba, gramatická správnosť vyjadrovania, plynulosť a výslovnosť. V prvej časti sa kandidát predstaví a zodpovie otázky skúšajúceho ohľadom bežných každodenných situácií. V druhej časti kandidát 2 minúty samostatne rozpráva k danej téme a v tretej časti zodpovie na hlbšie otázky dotýkajúce sa 2. témy a odôvodní svoj postoj.

Každý kandidát dostane celkový výsledok skúšky ako aj samostatné ohodnotenie každej zo štyroch testovaných jazykových zručností: počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie.

Nie je daný minimálny vek, odkedy môžete absolvovať IELTS, ale neodporúča sa kandidátom mladším ako 16 rokov.

V British Council v Bratislave si môžete spraviť skúšku IELTS každý mesiac, v mesiacoch december, január a február sú minimálne dva testovacie dni.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/ielts/whats-in-the-test/

Informácie o ďalších cambridgeských certifikátoch nájdete na našich stránkach Rozdelenie cambridgeských certifikátov.

 

Image courtasy of State Farm/ http://flic.kr/p/fqiWkP